To top
0

 

 

  1. Tumačenje pojedinih izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj označuje obrt za usluge i trgovinu Redak, vl. Darko Jajić, sa sjedištem na adresi Iločka 19, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 52942237802, MBO: 91104700.

redak.hr označuje web-stranicu u vlasništvu obrta Redak.

Kupac označuje osobu koja preko sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na redak.hr.

Posjetitelj stranica je osoba koja preko sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.redak.hr te, a da se ne registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda.

Korisnici znači Kupac i Posjetitelj stranica zajedno.

Korištenje stranice www.redak.hr znači pristup stranici www.redak.hr bilo radi slobodnog razgledavanja ponude proizvoda i/ili ostvarivanja internetske kupovine.

Internetska kupovina znači ostvarivanje kupovine proizvoda preko web-stranice redak.hr.

Proizvodi znači sve proizvode koji su istaknuti na www.redak.hr, a koje je moguće kupiti uslugom internetske kupovine.

 

  1. Opće odredbe

2.1. Ovim Općim uvjetima utvrđuju se odnosi između Posjetitelja, Kupaca i Prodavatelja, uvjeti i odredbe korištenja ovih internetskih stranica te uvjeti kupovine proizvoda i usluga na ovoj internetskoj stranici, odnosno uvjeti naručivanja, plaćanja, isporuke, reklamacije, povrata i dostave Proizvoda, kao i svih ostalih pitanja vezanih za internetsku kupovinu na stranicama www.redak.hr.

2.2. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je onoga trenutka kad Prodavatelj kao ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od Kupca.

2.3. Internetsku kupovinu Proizvoda uz plaćanje pouzećem moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što ujedno podrazumijeva i dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na području Republike Hrvatske.

2.4. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima te ostalim primjenjivim propisima Republike Hrvatske, a predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 42. ZZP-a. Korištenjem stranice www.redak.hr smatra se da su Posjetitelj stranica i Kupac upoznati s ovim Općim uvjetima i da ih prihvaćaju. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta i odredaba u bilo kojem trenutku, kao i izmjenu ponude Proizvoda, cijene istih te druge podatke vezane uz internetsku kupovinu. Sve izmjene ovih Uvjeta i odredaba bit će objavljene preko ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih, a Kupac je dužan provjeriti uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe. Svako nepridržavanje istih povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade štete. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica ili Kupac nije pročitao Opće uvjete. Tijekom registracije na ovim internetskim stranicama Kupac izjavljuje da je pročitao i razumio Opće uvjete, da je s istima upoznat i u cijelosti suglasan s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaje na korištenje internetskih stranica u skladu s njima.

2.5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost svojega zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.6. Prilikom korištenja „www.redak.hr" internetske stranice Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskoga elektroničkog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da Korisnicima uskrati pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

2.7. Sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama www.redak.hr u potpunosti je i isključivo vlasništvo Prodavatelja. Upotreba sadržaja ove internetske stranice bez izričitog pristanka Prodavatelja nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva. Fotografije, tekstovi i ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta i ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije prikazane na „www.redak.hr" samo su ilustrativne prirode. Ime Redak i odgovarajući grafički prikaz također su zaštitni znakovi Prodavatelja i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.

2.8. Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge internetske kupovine na www.redak.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose upotrebljavajući računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, internetskog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internetske kupovine.

2.9. Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i kojim se koristi, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te u vezi s tim povezanih troškova. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Prodavatelj nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenoga u potpunosti leži na Korisniku.

 

3. Internetska kupovina

3.1. Korisnik internetske stranice „www.redak.hr" dužan je registrirati se radi obavljanja internetske kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke u predviđeni registracijski obrazac na stranici. Korisnik popunjavanjem obrasca potvrđuje točnost i potpunost u online obrascu navedenih osobnih podataka te potvrđuje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluge internetske kupovine. Nakon uspješno obavljene registracije na elektroničku poštu Kupca bit će dostavljene upute za potvrdu registracije i njegove elektroničke pošte. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka unesenih prilikom registracije ili kupovine, preporučujemo što prije ažurirati korisnički račun. U slučaju da Kupac propusti obavijestiti Prodavatelja o promjeni adrese na koju se dostavljaju računi i obavijesti, smatrat će se da je dostava uredno izvršena ako Prodavatelj račune i obavijesti upućuje na staru adresu do trenutka primitka obavijesti o promjeni.

3.2. Prilikom registracije u Redak internetsku trgovinu korisnik treba kreirati zaporku koju mora zadržati samo za sebe i ne smije dijeliti s drugim osobama. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i zaporka enkriptiraju se, a veza između stranice i korisnikova internetskog preglednika osigurana je SSL certifikatom, dok sigurnost plaćanja osigurava platna ustanova u skladu sa svojim protokolima i certifikatima.

3.3. Prodavatelj će osigurati korisniku privatnost i zaštitu osobnih podataka, zaporki i svih ostalih detalja na internetskoj stranici www.redak.hr u skladu s Izjavom o zaštiti, prikupljanju i korištenju osobnih podataka objavljenih na ovim stranicama.

3.4. Prodavatelj se obvezuje na www.redak.hr internetskim stranicama redovito održavati i davati Posjetiteljima stranica i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (prethodna obavijest) obaviješten o imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu Prodavatelja, glavnim svojstvima proizvoda ili usluge koji se nude te njihovu nazivu, maloprodajnoj cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede, troškovima dostave proizvoda, načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, načinu plaćanja, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog preko sredstava daljinske komunikacije te situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke, uslugama koje se nude nakon prodaje, jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi te ovim Općim uvjetima.

3.5. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu prethodne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.6. Nakon slanja narudžbe Kupac elektroničkom poštom prima obavijest o potvrdi narudžbe gdje su navedeni naručeni Proizvodi, količine te cijene sa svim uključenim troškovima. Isti podatci Kupcu su dostupni na njegovim korisničkim stranicama na www.redak.hr, kojima pristupa svojom lozinkom i korisničkim imenom. Kupoprodajni ugovor između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku kada Kupac zaključuje narudžbu, gdje je obaviješten da zaključivanje narudžbe podrazumijeva i obvezu plaćanja. Ugovor o kupovini u tiskanom obliku pohranjen je kod Prodavatelja, a Kupac u svakom trenutku može dobiti pristup Ugovoru prijavom na svojim korisničkim stranicama.

 

4. Proizvodi i cijene

4.1. Sve cijene Proizvoda su maloprodajne. Cijene Proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Cijene prikazane u internetskoj trgovini mogu se razlikovati od redovitih cijena te vrijede samo za kupovinu preko internetske trgovine www.redak.hr.

4.2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za internetsku kupovinu. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti sniženje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje, akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.3. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe.

4.4. Prodavatelj će pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost informacija na internetskim stranicama, posebno u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga.

4.5. Boja proizvoda na fotografiji na internetskim stranicama može se razlikovati od one u stvarnosti. Fotografije i slike isključivo su informativne. Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti se mogu razlikovati od onog naznačenog na internetskim stranicama. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom ažuriranja stranica i promjena cijena. Ukoliko se radi o takvoj pogrešci koja bitno utječe na odluku Kupca o narudžbi, Kupac zadržava pravo otkaza ili izmjene narudžbe, a koja mora biti dostavljena Prodavatelju odmah po pregledu narudžbe i bez odgode.

4.6. Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, pa postoji mogućnost da Prodavatelj ne može isporučiti narudžbu djelomično ili u potpunosti, o čemu će pravovremeno izvijestiti Kupca.

 

5. Materijalni nedostatci

5.1. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, prema članku 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na odnose Kupca i Prodavatelja primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Kod pregleda robe, prema Članku 403. ZOO-a, kupac na daljinu u roku od 8 dana mora obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostatcima. Kod zajedničkog pregleda robe Kupca i Prodavatelja, Kupac je dužan odmah priopćiti svoje primjedbe. Ako se Potrošač ne drži ovih rokova, gubi pravo koje mu po osnovi pripada. Prema članku 410. ZOO-a Potrošač koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja može po svom izboru zahtijevati da prodavatelj nedostatak ukloni, da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati snižavanje cijene, izjaviti da raskida ugovor. Ako je nedostatak neznatan, Potrošač nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava, uključujući i pravo na popravljanje štete. Prema članku 412. stavak 1., Potrošač može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

 

 

6. Plaćanje

6.1. Plaćanje odabranih Proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

Pouzećem – taj oblik plaćanja znači da se naručeni artikli plaćaju gotovinom pri preuzimanju pošiljke. Zasad je taj oblik plaćanja moguć samo na području Republike Hrvatske.

Virmanom/uplatom na račun – takvu vrstu plaćanja preporučujemo svim pravnim osobama kojima je potreban R1 račun. Odabirom tog načina plaćanja Kupac će, nakon što naruči traženi proizvod, primiti predračun (faksom ili e-mailom), a Prodavatelj će mu nakon uvida u primljenu uplatu poslati pošiljku i R1 račun.

Uplata na račun – preko internetskog bankarstva, plaćanjem uplatnicom u banci ili pošti, preporučuje se privatnim osobama koje će nakon poslane narudžbe primiti poruku elektroničke pošte s ponudom za plaćanje.

6.2. Pri plaćanju virmanom plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiroračun (IBAN) Prodavatelja.

 

 

  1. Dostava i rok isporuke

7.1. Načini isporuke dijele se u dvije osnovne kategorije:

Slanje pošiljke na željenu adresu – Prodavatelj naručene proizvode šalje preko dostavne službe. Cijene dostave istaknute su na stranici www.redak.hr i u njima je sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj je cijene dostave formirao temeljem prosječne težine proizvoda.

Preuzimanje pošiljke na adresi našega sjedišta jest bez troškova. Ovaj oblik isporuke ujedno je i najbrži. Naručeni artikli mogu se preuzeti u našim prostorima na adresi Iločka 19, Split, nakon što kupac elektroničkom poštom dobije obavijest o završenoj narudžbi.

7.2. Proizvodi koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi bit će isporučeni Kupcu prema naznačenim rokovima vidljivima Kupcu u procesu narudžbe. U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomicanja termina isporuke, Prodavatelj Kupca obavještava elektroničkom poštom ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku primljenu pošiljku Kupac ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

7.3. Prodavatelj zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda Kupcu ako postoji sumnja u prijevaru, te ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca, ako nije moguće kontaktirati kupca ili ako je adresa Kupca nepostojeća ili se ne može izvršiti dostava na adresu koju je Kupac naveo kao adresu dostave.

Jednostrani raskid ugovora, reklamacije i povrat

 

 

  1. Jednostrani raskid ugovora i povrat

8.1. Prema članku 74. Zakona o zaštiti potrošača Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen sredstvima daljinske komunikacije u roku od 14 radnih dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda, pisanom obavijesti o raskidu ugovora, koju je dužan dostaviti Prodavatelju na adresu sjedišta istog. U tom slučaju Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku na adresu sjedišta Prodavatelja.

8.2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanima člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača (ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena; ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču…).

8.3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda na teret Prodavatelja u sljedećim slučajevima:

  • Kada je isporučen Proizvod koji je oštećen – prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljiva oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
  • Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen – u slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog koji je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ako to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

 

  1. Rasprodani artikli

9.1. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe e-mailom ili telefonski te u kojem slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takav događaj.

 

  1. Podnošenje pisanih prigovora

10.1. Sukladno čl. 10. ZZP-a, Prodavatelj omogućuje Kupcima da svoje pisane prigovore pošalju poštom na adresu Iločka 19, 21000 Split ili na elektroničku adresu Prodavatelja prodaja@redak.hr. Na sve primjedbe i prigovore odgovorit ćemo najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Detaljne podatke i kontakt Prodavatelja Kupci u svakom trenutku mogu pronaći na našim stranicama redak.hr.

 

  1. Rješavanje sporova

11.1. Sjedište Prodavatelja je u Splitu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Splitu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik pristaje na to da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ovih Uvjeta ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Splitu. Redak.hr registrirana je domena obrta Redak.

 

  1. Završne odredbe

12.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su u prostorima sjedišta Prodavatelja te na internetskoj stranici Prodavatelja (www.redak.hr).

12.2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 3. 4. 2017. godine.

 

Split, 3. 4. 2017.

Redak print studio

Redak obrt za trgovinu i usluge, vl. Darko Jajić

Magistrala Solin 61h, 21000 Split

+385 (0) 21 544 566

info (at) redak.hr

OIB: 52942237802

MBO: 91104700